Museu d’Art de Girona

Accés a l’exposició permanent i exposicions temporals. Entrada vàlida per a 1 dia. Si ho necessites pots sortir i tornar a entrar avisant prèviament al personal d’atenció al públic.

Entrada general / tarif géneral / general entrance ticket

4,5 €

Reduccions / reducciones / reductions

 • Persones de 65 anys o més / Personas de 65 años o más / Personnes de 65 ans ou plus / Persons of 65 years old or more
 • Estudiants amb carnet d’estudiant internacional / Estudiantes con carnet de estudiante internacional / Étudiant avec carte d’étudiant international/ Students with international student card
 • Pensionista / Pensionista / Retraité / Pensioner
 • Persones amb carnet de família nombrosa o monoparental
 • Persones titulars del Carnet Jove
 • Persones titulars de la targeta Club Girona Cultura

3,5 €

Entrada gratuïta / Entrada gratuita / Entrée gratuite / Free entrance ticket

 • Menors de 16 anys / años / ans / years old
 • Amic / Amigo / Ami / Friend Museu d’Art de Girona
 • Persona aturada /Persona en paro / Unemployed / Chômeur
 • Convenis / Convenios / Accords / Agreements
 • Famílies d’acollida
 • Guia acompanyant de grup turístic / Guia acompañante de grupo turístico /Guide accompagnateur guide touristique / Accompanying tour guide guide
 • Guia turístic / Guia turístico / Guide touristique / Tourist Guide
 • Membre / Miembro / Member ICOM; ICOMOS
 • Membre / Miembro / Member Associació de Museòlegs de Catalunya
 • Persona amb certificat de discapacitat/ Persona con certificado de discapacidad / Person with certificate of disability / Personne en situation de handicap avec certificat
 • Acompanyant de persona amb discapacitat/Acompañante de persona con discapacidad/ Companion accompanying a person with disability / Accompagnateur de personne en situation de handicap
 • Professorat d’ensenyament reglat / Profesorado de formación reglada / Teacher of regulated education/ Professeur d’enseignement réglementé
 • Professionals de premsa / Profesionales de prensa / Press professional   / Professionnel de la presse

En tots el casos és necessari presentar l’acreditació corresponent / En todos los casos es necesario presentar la acreditación necesaria / It is necessary to submit the corresponding  accreditation / C’est necessaire de presenter l’accréditation correspondante.

 

Primer diumenge de mes / Primer domingo de mes / First Sunday of every month / Premier dimanche du mois

L’entrada és gratuïta el primer diumenge de cada mes / La entrada es gratuita el primer domingo de cada mes / The entrance is free on the first Sunday of every month / L’entrée est gratuite le premier dimanche de chaque mois.

Reduccions / reducciones / reductions

 • Grups de 10 o més persones / Grupos de 10 o más personas / Groups of 10 or more people / Groupes de 10 ou plus personnes

3,5 €

 • Grups turístics / grupos turísticos / groupes touristiques / tour groups

25%

Entrada gratuïta / Entrada gratuita / Entrée gratuite / Free entrance ticket

 • Escolars amb reserva i guia propi / Escolares con reserva y guía propio / Écoliers avec réservation et propre guide / Schoolchildren with reservation and own guide

Girona episcopal

Entrada combinada Museu d’Art de Girona + Catedral de Girona + Basílica de Sant Feliu. Entrada vàlida per a 48 hores. Més informació: www.gironaepiscopal.cat 

Entrada general / tarif géneral / general entrance ticket

10 €

Reduccions / reducciones / reductions

 • 16-24 anys / años / ans / years old
 • +65 anys / años / ans / years old
 • Pensionistes / Pensionistas / Retraités / Pensioners

8 €

 • Persona amb discapacitat/ Persona con discapacidad/ Person with disability / Personne en situation de handicap
 • Acompanyant de persona amb discapacitat/ Acompañante de persona con discapacidad/ Companion accompanying a person with disability/ Accompagnateur de personne en situation de handicap

3 €

Entrada gratuïta / Entrada gratuita / Entrée gratuite / Free entrance ticket

 • -8 anys / años / ans / years old

0 €

Reduccions / reducciones / reductions

 • +10 persones amb reserva / persones con reserva / persones avec réservation / poeple with prior reservation

5 €

 • Grups turístics / grupos turísticos / groupes touristiques / tour groups
 • Escolars amb reserva i guia propi / escolares con reserva y guia propio 1,20 €
  Scolaires ayant réservé, avec leur proper guide / school groups with prior
  Reservation and their own guides

1,20 €

Antic Hospital de Santa Caterina

Accés a l’espai d’interpretació, capella, vestíbul i antiga farmàcia hospitalària. Entrada vàlida per a 1 dia.

Entrada general / tarif géneral / general entrance ticket

3,5 €

Reduccions / reducciones / reductions

 • Persones de 65 anys o més / Personas de 65 años o más / Personnes de 65 ans ou plus / Persons of 65 years old or more
 • Estudiants amb carnet d’estudiant internacional
 • Pensionista / Pensionista / Retraité / Pensioner
 • Persones amb carnet de família nombrosa o monoparental
 • Persones titulars del Carnet Jove
 • Persones titulars de la targeta Club Girona Cultura

2,5 €

 • Amics del Museu d’Art de Girona

2 €

Entrada gratuïta / Entrada gratuita / Entrée gratuite / Free entrance ticket

 • Menors de 16 anys / años / ans / years old
 • Persona aturada /Persona en paro / Unemployed / Chômeur
 • Convenis / Convenios / Accords / Agreements
 • Famílies d’acollida
 • Guia acompanyant de grup turístic / Guia acompañante de grupo turístico /Guide accompagnateur guide touristique / Accompanying tour guide guide
 • Guia turístic / Guia turístico / Guide touristique / Tourist Guide
 • Membre / Miembro / Member ICOM; ICOMOS
 • Membre / Miembro / Member Associació de Museòlegs de Catalunya
 • Persona amb discapacitat/ Persona con discapacidad / Person with disability / Personne en situation de handicap
 • Acompanyant de persona amb discapacitat/Acompañante de persona con discapacidad/ Companion accompanying a person with disability / Accompagnateur de personne en situation de handicap
 • Professorat d’ensenyament reglat / Profesorado de formación reglada / Teacher of regulated education/ Professeur d’enseignement réglementé
 • Professionals de premsa / Profesionales de prensa / Press professional   / Professionnel de la presse

En tots el casos és necessari presentar l’acreditació corresponent / En todos los casos es necesario presentar la acreditación necesaria / It is necessary to submit the corresponding  accreditation / C’est necessaire de presenter l’accréditation correspondante.

Reduccions / reducciones / reductions

 • Grups de 10 o més persones / Grupos de 10 o más personas / Groups of 10 or more people / Groupes de 10 ou plus personnes

2,5 €

 • Grups turístics / grupos turísticos / groupes touristiques / tour groups

25%

Entrada gratuïta / Entrada gratuita / Entrée gratuite / Free entrance ticket

 • Escolars amb reserva i guia propi / escolares con reserva y guia propio /écoliers avec réservation et propre guide / schoolchildren with reservation and own guide

Entrada combinada:
Museu d’Art de Girona + Antic Hospital de Santa Caterina

Entrada vàlida per a 48 hores.

Entrada general / tarif géneral / general entrance ticket

6,5 €

Reduccions / reducciones / reductions

 • 8-24 anys / años / ans / years old
 • +65 anys / años / ans / years old
 • Pensionista / Pensionista / Retraité / Pensioner
 • Persona amb discapacitat / Persona con discapacidad / Person with disability / Personne en situation de handicap
 • Acompanyant de persona amb discapacitat /Acompañante de persona con discapacidad / Companion accompanying a person with disability / Accompagnateur de personne en situation de handicap

5,5 €

 • Persones amb carnet de família nombrosa o monoparental

3 €

Gironamuseus: entrada reduïda pels 6 museus de la Ciutat de Girona

Entrada vàlida per a 6 mesos. Més informació: www.gironamuseus.cat  

Primer museu

Entrada general / tarif géneral / general entrance ticket

Resta de museus

50 %

Newsletter Contact

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.